home programma wat biedt de meesterklas waardering contact links  
 

Wat biedt de meerdaagse Meesterklas-cursus?

Als u heeft deelgenomen aan de Meesterklas dan heeft u kennis genomen van de volgende onderdelen:

 • contouren van het gezondheidsrecht
 • verheldering van de taken en verantwoordelijkheden van de geneesheer-directeur en eerste geneeskundige op grond van de Wet Bopz en Algemene Wet Bestuursrecht; een doorkijk naar de toekomst met de Wvggz
 • juiste praktijktoepassing van het gezondheidsrecht t.a.v. de geneeskundige verklaring en vrijheidsbeneming en de rol van de geneesheer-directeur daarbij
 • de juridische, bestuurlijke en praktische aspecten van de positie van de geneesheer-directeur en eerste geneeskundige
 • de rol van de geneesheer-directeur bij de dwangtoepassing nu en in de toekomstige Wvggz, ook vanuit internationaal perspectief
 • de betekenis van de rol en positie van de geneesheer-directeur voor gezondheidswetgeving -anders dan de wet Bopz;
 • de WGBO t.a.v. zijn praktische toepasbaarheid
 • de kaders van wils(on)bekwaamheid en bemoeizorg, waaronder privacyaspecten en de omgang met informatieverschaffing
 • de verantwoordelijk- en aansprakelijkheden van de psychiater op grond van de Wet BIG, WKKGZ, burgerlijk recht en strafrecht
 • het leren lezen van jurisprudentie en het opzoeken van specifieke digitale informatie(bronnen)

Tevens heeft u groepsgewijs en/of individueel:

 • deelgenomen aan casuïstiekbesprekingen m.b.t. de geneeskundige verklaring, vrijheidsbeneming, wilsonbekwaamheid, bemoeizorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de ouderenpsychiatrie en de grens tussen forensische en reguliere psychiatrie
 • uw positie bepaald als geneesheer-directeur m.b.t. een door een andere psychiater opgestelde geneeskundige verklaring
 • een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een toekomstbestendige functieomschrijving van de geneesheer-directeur

U heeft de beschikking over:
tal van presentaties, jurisprudentie, literatuur en literatuurverwijzingen, geordend in twee mappen;
contactgegevens van de overige deelnemers en docenten;
29 accreditatiepunten, toegekend door de NVvP.

Tot slot: de meerdaagse cursus vindt plaats met collega’s tijdens een compleet verzorgd verblijf in hotel Oranjeoord op de Veluwe.

Kosten editie 2018 - 2019: € 3.045,- excl. BTW (€ 3.684,45 incl. BTW)

Wat biedt de tweedaagse applicatiecursus Meesterklas 2.0?

De Applicatiecursus Meesterklas 2.0 volgt u nadat u de reguliere Meesterklas heeft gevolgd. Het is een compacte cursus, op initiatief van het bestuur van de afdeling GD van de NVvP, bedoeld om de geneesheer-directeur voor te bereiden op de komst van de Wvggz. Het is een interactief programma, waarbij aandacht wordt besteed aan de positionering en de benodigde competenties voor de geneesheer-directeur als de Wvggz van kracht is. Tevens wordt aandacht besteed aan specifieke gebieden (Kind & Jeugd, Forensisch, Verslaving, Ziekenhuis) en staat de samenhang met andere wetten (Wet Forensische Zorg en Wet Zorg & Dwang) op de agenda.
12 accreditatiepunten, toegekend door de NVvP

Kosten 2.0: € 1.468,- excl. BTW (€ 1.776,28 incl. BTW)

Wat biedt de Keizermodule?

De Keizermodule is ontwikkeld voor bestuurders (psychiaters en niet-psychiaters) en geneesheer-directeuren (GD) die de Meesterklas 2.0 hebben gevolgd. Er bestond behoefte aan een interactief programma, passend bij de nieuwe rol en positie van de Geneesheer-directeur waarbij vooral aandacht besteed wordt aan de TRIADE RvT-RvB-GD. Het belang werd benadrukt van een gedeelde visie in de top met het oog op (met name) de Wvggz.
Doel van deze 1,5 daagse curus is:
het beter toerusten van bestuurders in de GGZ en Geneesheer-directeuren (GD) voor hun nieuwe rol(verdeling) met nieuwe wetgevende kaders:

 • een veranderend krachtenspel extern: Wet verplichte ggz (Wvggz), ook in relatie tot de Wet Forensische Zorg (WFZ) en de Wet Zorg & Dwang) en andere externe verhoudingen met ketenpartners, OM, Rechterlijke macht, IGJ, openbaar bestuur, (stichting) PvP, klachtencommissie
 • een ander krachtenspel intern (Triade RvT, RvB en GD, verhouding tot de lijn, cliëntenraad, familie vertrouwenspersoon e.d.).
 • werken aan een gedeelde visie in de top, een gezamenlijk perspectief en een gezamenlijk beleidsplan
 • werken aan duurzaam constructief leiderschap in een nieuwe fase

11 accreditatiepunten, toegekend door de NVvP

Kosten Keizermodule:

Bestuurders (1,5 daags programma):  1.395,00 inclusief intake, diner, overnachting, ontbijt, lunch, excl. BTW.

Geneesheer-directeuren (programma van 1 dag met avond tevoren): 1.095,00 inclusief intake, diner, overnachting, ontbijt, lunch, excl. BTW